Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Duurzaamheidsverklaring NeVePaling Leden

Wat betekend het begrip "duurzaam"?


In 1987 werd de wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling (WCED) opgericht door de Verenigde Naties. Deze werd voorgezeten door de toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtlandt. De Brundtlandt-commissie moest een antwoord vinden op een reeks fundamentele problemen op wereldschaal, zoals vervuiling, overbevolking, armoede, ongelijkheid, hongersnood en uitputting van natuurlijke grondstoffen. Hiervoor kwam de Brundtlandt-commissie met een uitleg wat duurzaam betekend: Duurzaam: voorziet in de behoeften van de huidige generaties, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen.

Belangrijk om te weten

Alle palingen worden geboren in de Sargassozee in de Atlantische Oceaan, daarna drijven ze met de golfstroom naar hun leefgebied. Van Noord Afrika tot boven in Noorwegen is paling te vinden in alle toegankelijke wateren. In het zoete water groeit de paling op tot volwassenheid om daarna terug te keren naar de Oceaan. Een uiterst complexe levencyclus.

Als doorzichtige glasalen komen de jonge palingen met honderdenmiljoenen tegelijk aan bij de Europese kust. Vast staat dat jonge paling het voedselrijke zoete water in Europa (ook Nederland) niet of nauwelijks bereiken kan. Onderweg treffen deze jonge palingen vaak grote voor hen onneembare barrieres zoals de door mensenhanden gemaakte dammen, dijken en sluizen. De paling die het tot volwassenheid weten te brengen kan vaak niet zonder schade de noodzakelijke trek naar open zee volbrengen als deze schade of zelfs de dood vinden in een van de vele gemalen en waterkrachtcentrales. Tenslotte komen ook deze volwassen paling (schieraal) voor de dammen, dijken en sluizen. Dit is een belangrijke oorzaak van de huidige lage palingstand. Zonder menselijke hulp zijn barrieres voor paling veelal onoverwinbare obstakels.

De palingstand staat voornamelijk onder druk vanwege door mensenhanden gemaakte obstakels in Europese rivieren. Denk aan dammen, dijken en waterkrachtcentrales. Vervuiling van en gebrek aan voedsel in het aquatisch-systeem missen hun impact niet. Het verlies aan leefgebied, predatie door andere dieren, vissen en vogels en de te hoge visserijdruk zijn als mede-oorzaak van de huidige lage palingstand aan te wijzen. In Nederland werken beroeps-, en sportvissers samen om de paling veilig ons land in en uit te helpen. Met deze hulp is de verstoorde levenscyclus weer rond. Uiteindelijk zal het zo moeten zijn dat paling op eigen kracht ons land in en uit kan zwemmen. Het "over de dijk" helpen van paling is tot die tijd een goede maar vooral tijdelijke maatregel.

 

Duurzaamheidsverklaring NeVePaling Leden

Wet,- en regelgeving
De glasaal-, en palingvisserij en handel in paling in al haar levendstadia is door middel van Europese en Nationale wet-, en regelgeving gereguleerd. Hiernaast heeft CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) de Europese paling geplaatst op Appendix II. Appendix II is de lijst waarop soorten staan die niet met direct uitsterven worden bedreigd. De Europese paling is vrij verhandelbaar binnen haar leefgebied, vanwege CITES regelgeving is de internationale handel in paling aan strenge regels onderworpen.

NeVePaling Leden houden zich aan de geldende wet-, en regelgeving welke gelden voor de handel in paling. Het Huishoudelijk Reglement van NeVePaling geeft aan dat in het geval een Lid zich niet aan de voorschriften houdt deze geroyeerd kan worden.

Bescherming en traceerbaarheid

De lidstaten van de Europese Unie hebben allemaal een Aalherstelplan. In een Aalherstelplan beschijft elke lidstaat de maatregelen waarmee de paling beschermd en het herstel van leefgebied verbeterd worden. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat elke lidstaat de garantie moet geven dat voldoende volwassen paling vrije uittrek mogelijkheid heeft om zo voor voldoende nageslacht te zorgen.

De noodzaak om de palingstand in heel Europa te beschermen staat voor iedereen vast. Aandacht voor niet visserij gerelateerde problemen is sinds het ICES advies van 2014 groter geworden. Slechte bereikbaarheid van de voor paling noodzakelijk leefgebieden, schade door waterkrachtcentrales en pompen van gemalen krijgen meer aandacht. Ook is er aandacht voor ongecontroleerde vangsten van zowel jonge paling (glasaal) als volwassen paling in Europa. Volwassen paling is een geliefde delicatesse. Stroperij en illegale en ongecontroleerde visserij en handel in paling zijn niet alleen gevaarlijk voor de consument maar ook voor de paling zelf. Gevaar voor de consument wordt gevormd als paling uit gesloten vervuilde gebieden afkomstig is en het gevaar voor de paling is als door ongecontroleerde (over)bevissing de palingstand in een gebied schade ondervindt.

NeVePaling Leden willen in de toekomst dat de palingvisserij en palinghandel uitsluitend via (SEG)-gecertificeerde bedrijven mag plaatsvinden. Op dit moment zijn alle NeVePaling Leden SEG-gecertificeerd en worden door de NVWA gecontroleerd op traceerbaarheid van hun product.

Over glasaal

Glasaal werd in landen als Portugal, Spanje en het zuid-westen van Frankrijk traditioneel als gerecht gegeten. Deze consumptie is inmiddels voor een groot deel vervangen door een surimiproduct. Vanwege de EU-Aalverodening 1100/2007 is het een  verplichting om het overgrote deel van het beschikbare glasaalquotum gebruikt wordt voor herstelmaatregelen. Door de  'restocking' (herbevolking) van jonge paling in binnenwateren van de Europese Unie zal op termijn de uittrek van volwassen exemplaren toenemen. Een kleiner deel van de jaarlijkse vangsten van glasaal gaan naar Noord-Europese palingkwekerijen om daar opgekweekt te worden tot consumptiepaling.

Over Stichting DUPAN

De Stichting DUPAN zet zich actief in om de palingstand op duurzame wijze binnen Nederland te herstellen, duurzame beheersmaatregelen, vrije in-, en uittrek te bepleiten en te zorgen dat duurzame en diervriendelijke vangst-, en verwerkingsmethoden voor paling ontwikkeld worden.

NeVePaling-leden brengen sinds 1 januari 2012 het blauwe Paling Fonds ® -logo op hun palingproducten aan. Hiermee dragen ze bij aan een duurzaam beheer van paling in Nederland. In 2017 zal het oude logo vervangen worden door het internationale Eel Stewardship Fund® logo. Met gelden uit het "Eel Stewardship Fund®" worden jonge palingen naar geschikt leefgebied gebracht, wetenschappelijk onderzoek mogelijk gemaakt en tenslotte volwassen palingen "over de dijk" naar open zee geholpen.

Keus
U heeft als consument de keus om paling te kopen die bijdraagt aan een verder (en sneller) herstel van de palingstand. Zo kunnen generaties na ons ook blijven genieten van deze heerlijke Hollandse delicatesse.

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand vragen? Stel uw vraag dan via onderstaande formulier!Naam*
Email adress*
Stel uw vraag*